Dalin detaje nga aut opsia e 18-vjeçares që iu m.or jeta nga partneri i saj: I janë th.yer të gjitha gjy mtyrët

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngja.rjen e rë.ndë që ndodhi në Ferizaj, ku Marigona Osmani, u dhë.nua për v.de.kje nga bashkëshorti i saj dhe miku i tij. Në auto.psinë mje.kësore për 18 vjeçaren thuhet se rasti ka të bëjë me polit raumë, që do të thotë thy.rje të të gjitha gjymt.yrëve.
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

”Nuk ka ende raport të aut.opsisë, por ka çertifikatë të aut.opsisë. Sepse raporti i autop.sisë përmbyllet kur të mbyllen të gjitha analizat lab oratorike. Çertifikata e auto.psisë, i lëshohet familjes, dhe në të është e shkruar qartë dhe saktë se në këtë rast kemi të bëjmë me Polit raumë.
Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Është një rast shumë i rë.ndë. Ka të bëjë me thy.erje të gjym tyrëve, shkurt shqip, një lloj dhu.ne e përdorur që e ka shkaktuar edhe v..dekjen e saj, mirëpo raporti i au.topsisë do ta tregojë qartë dhe saktë, shkakun e vde.kj.es, kohën e vd.ekj.es, mjetet të cilat janë përdorë për vd.ek.je, ndërsa analizat labo ratorike i dhanë të dhënat tjera të cilat janë të domosdoshme kur kryhet një aut opsi dhe raport i cili i dërgohet proku rorisë për he time të mëtutjeshme”, tha Nazlije Balaj, këshilltare në Ministrinë e Drejtësisë për “Klan Kosova”.