I dhanë fu’nd je tës për t’u ringj’allur, ajo çfarë u zb ulua nga ko ntrolli i celularëve të Zhaneta e Anisa Josifit..

Prok uroria e Tiranës ka përfunduar ko ntrollin e telefonave të Anisa dhe Zhaneta Josifit, nënë e bijë që u ve tëfl ij uan pesë muaj më parë në Kombinat. Nga verifikimet ka rezultuar se anëtaret e familjes Josifi nuk kanë patur asnjë komunikim me me sazhe.

Ky është kon kluzioni që kanë arritur deri tani ek spe rtet teknikë që kanë bërë kqyrjen teknike të aparateve telefonike të dy vajzave, Blertës dhe Anisës, si dhe nënës së tyre Zhanetës. Eks pertët kanë rikuperuar me sazhet e fshira por nuk kanë konstatuar komunikime të kësaj natyre, për nxi tje në vetef lij im.
strong>Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni lajmin e plote

Por pavarësisht këtij rezultati, organi i aku zës është ende në pritje të përgjigjeve nga kompanitë telefonike për të parë komunikimet me anë të thirrjeve telefonike, e për të kuptuar se më cilët persona kanë pasur komunikimet e fundit dy te ndje rat apo e mbij etuara.

Ndërkohë grupit he timor i është dorëzuar eks perti za mje ko-ligjore e tru pit të dy te ndj er ave, shkruan Ora News. Eks pertët kanë përcaktuar si shkak të vde kj es të Zhaneta dhe Anisa Josifit mosushqyerjen dhe të njëjtin fat do të kishte edhe e mbi jetu ara Blerta nëse nuk do të ishte ndërhyrë.

Ndërkohë që het imin nuk e ka ndihmuar marrja në pyetje e të mbi jetu arës, e cila ka vijuar ti qëndrojë deklaratave që ka dhënë edhe më parë, duke besuar në ri ngja llje.

Ngja rja e rë ndë ndo dhi në muajin korrik të këtij viti në kryeqytet ku pas den oncimit të familjarëve policia gjeti tr upat e pa jetë të Anisës dhe Zhaneta Josifit ndërsa në gj en dje të rën duar Blerta Josifin.Dyshimet janë se vi kti mat kanë vd ek ur nga mosushqyerja si pasojë e sa kri ficës së tyre, duke besuar në ri ngja llje.Shtyp linkun reklamues me poshte dhe shikoni fotot ne vazhdim: