Monika Kryemadhi bën d eklaratën pr ekëse: Jam me K an cer, vetëm një ..

Monika Kryemadhi duke shtruar arg umente per m ungesen e pr ofesionisteve ka p ohuar f aktin e hi dh.u r.
”Jam me k.a nc er në qa fën e m itrës, por këtu nuk ka inf ermier të sp ecializuar dhe keshtu d etyrohem te ku ro.hem jashte…”, tha ajo dhe arg umentoi pastaj per m ungesat e medha te pr ofesionisteve ne vend.
strong>Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni videon/strong>

Kr yetarja e LSI-së ka treguar se dy herë në vit është e d ety.ruar që të ma rrë një in je.ksion në gj a.k, pasi është op er.uar nga ka.n c.eri i mitr ës. Por ajo ka treguar që e ka shumë të vë shti.rë të gjejë inf ermierë të mirë, pasi ata kanë ik ur në Gjermani, ndërsa shton se kur shkon për inj eks.ion inf ermierët në Shqipëri e shp ojnë 10 herë deri sa t’i gjejnë ven.ën.
strong>Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni videon/strong>

Kryemadhi tregoi se në është vetëm një inf ermier që ia gjen ve.nën menjëherë, por po ik u edhe ai në Gjermani, asaj do ti duhet të shp oh.et 20 herë në vit. Është vetëm një djalë, por nëse ky ikën në Gjermani mua më duhet të sh.p ohem 20 herë në vit”, tha Kryemadhi.
strong>Shtyp hapesiren re.klamuese me poshte dhe ndiqni videon/strong>